หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
นมัสการ หลวงพ่อขอม วัดใหม่เทพนิมิตร
ส่งเสริมการศึกษาด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  คุณอยากให้ อบต. พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ถนนหนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  สาธารณูปโภค
  อินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
นายทินกร บุญสาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยผู้ใหญ่เนื่อง ถนน [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟ [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 104 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินและป [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 100 
ร่างเอกสาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 115 
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 63 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 87 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
         
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
   
 
   
 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน  [ 28 ธ.ค. 2562 ]  
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนฯ  [ 27 ธ.ค. 2562 ]  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่  [ 19 ก.ค. 2562 ]  
 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  [ 19 ก.ค. 2562 ]  
 ขอความร่วมมืออปท. สนับสนุนการดำเนินงานกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  [ 19 ก.ค. 2562 ]  
 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา  [ 19 ก.ค. 2562 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณปี62เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและจัดการศึกษาท้องถิ่นไตรมาส4  [ 19 ก.ค. 2562 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4  [ 19 ก.ค. 2562 ]  
 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4  [ 19 ก.ค. 2562 ]  
 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 1-การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 2-การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนฯ ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 1-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 2-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 1-ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 2-ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]  
 1-ประกาศ กทจ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขรก.ครู  [ 12 ก.ค. 2562 ]  
   
 
   
 
ทต.สวนดอกไม้ ประกาศเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยบง ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้ว [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ดอนพุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองยาว ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีขุดดิน ถมดิน [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอพระพุทธบาท (ก.ช.พ. [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ส [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองสรวง แบบฟอร์ม กปท. 8-10 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองสรวง แบบฟอร์ม กปท.1-7 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนาก โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนละดับตำบล และเครือข่า [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.สระบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัด [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.พุกร่าง ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงตามโครงการฯ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.หน้าพระลาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล (เขานกยูง ๒) ด้วยวิธีป [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สองคอน ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านป่า ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์

OTOP

ไข่เค็มสมุนไพร

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

สถานที่สำคัญ

TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หนองโรง ประจำภาคเรียนที่ 2/256 [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ 5 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิ [ 31 ต.ค. 2565 ]

   
การแจกถุงยังชีพ ของ อบต. (17 มี.ค. 2565)    อ่าน 102  ตอบ 1  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 55  ตอบ 0  
ขอเบอร์ติดต่ออบต.ต.หนองโรง (27 ส.ค. 2563)    อ่าน 388  ตอบ 1  
         
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036-383226-7, 036-298902, 036-383080, 089-7819594 (งานป้องกันฯ)
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
จำนวนผู้เข้าชม 539,451 เริ่มนับ 24 ก.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-383226,
036-298-901-7

 
 
 
ติดต่อเรื่องภาษี
ให้สแกนที่คิวอาร์โค้สนี้